Duszpasterska Rada Parafialna spełnia nieodzowna rolę w lokalnym kościele. Poprzez swoją radę, pomoc, zaangażowanie pomaga proboszczowi w duszpasterskiej działalności. Członkowie Rady wybierani są na określony termin.  

Rada Parafialna stanowi, w myśl kan. 536 Kodeksu Prawa Kanonicznego, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii, przyczynia się do ożywiania działalności pasterskiej. Nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej. Jest ona miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe parafialnej wspólnoty (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).

Zadania Rady Parafialnej
 - wspólna modlitwa, troska o wiarę i refleksja nad Ewangelią
 
 - bycie prawdziwym znakiem chrześcijańskiej wspólnoty w Kościele i świecie
 
 - zatroszczyć się o przyszłość i kierunek parafii poprzez zaangażowanie ludzi, aby dzielili odpowiedzialność za parafię  
 
 - zaangażować wiernych w parafii w planowaniu wizji duszpasterstwa oraz misji  
 
 - zapewnić ciągłą i stałą pomoc, tak duchową jak i materialną dla parafii, wspólnoty i diecezji nie zapominając o pierwszeństwie w pomocy programom duszpasterskim 
 
 - koordynować działalność parafialną z działalnością kościoła lokalnego oraz diecezji  
 
 - zidentyfikować, wspomagać oraz rozwijać dary i talenty parafian oraz zachęcić ich do działalności duszpasterskiej 
 
 - być doradcą w sprawach materialnej działalności parafii 

Osobowy skład Rady Parafialnej (alfabetycznie)